شیمی تجزیه عمومی 

     در بین کتاب­های شیمی که در ایران در بخش تجزیه تدریس می­شود کتاب شیمی تجزیه اسکوگ بیشترین مخاطب را در بین اساتید و دانشجویان دارد. تعدد نشر این کتاب و ترجمه­های مختلف از این کتاب گویای این مسئله است. این کتاب در بخش عمومی شامل دو جلد است. جلد اول به مباحث شیمی تجزیه کلاسیک مانند تیتراسیون، محلول سازی و … می­پردازد. جلد دوم به مباحث الکتروشیمی و دستگاهی می­پردازد. در ویرایش­های جدیدتر شیمی تجزیه دستگاهی همراه با تجزیه جلد دوم چاپ می شود. شیمی تجزیه دستگاهی به صورت کامل تر در کتاب جداگانه ای چاپ می­شود. شیمی تجزیه هریس اگرچه کمتر مورد استقبال قرار می­گیرد اما این کتاب مطالب شیمی تجزیه را به صورت کاملتری از اسکوگ ارایه می­کند.

دانلود شیمی تجزیه عمومی اسکوگ

Fundamentals of Analytical Chemistry – Skoog – 8th ed.(2008)

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت هشتم

دانلود حل المسائل شیمی تجزیه اسکوگ

Skoog Solution Manual

دانلود

دانلود شیمی تجزیه عمومی هریس

Quantitative chemical analysis – Daniel C. Harris – 8th ed.(2010)

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

شیمی تجزیه دستگاهی

     کتاب شیمی تجزیه دستگاهی را می­توان مهم­ترین کتاب در بخش شیمی تجزیه دانشجویان شیمی محض و کاربردی دانست. همانند شیمی تجزیه عمومی اسکوگ، شیمی تجزیه دستگاهی اسکوگ نیز بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده است. انواع تکنیک های دستگاهی در این کتاب جمع آوری شده است. این کتاب هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود. سوال های کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری در بخش شیمی تجزیه از این کتاب طراحی و تالیف می­شود. ترجمه­های مختلفی از شیمی تجزیه دستگاهی ارایه شده است. ترجمه این کتاب در قالب دو جلد منتشر می شود.

 

دانلود شیمی تجزیه دستگاهی اسکوگ

Principle of Instrumental Analysis – Skoog – 6th ed.(2007)

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت هشتم

دانلود قسمت نهم

دانلود قسمت دهم

دانلود قسمت یازدهم

دانلود قسمت دوازدهم

دانلود قسمت سیزدم

شیمی تجزیه اسپکتروسکوپی

      اگر کسی دوست داشته باشد کتاب کاملی در زمینه اسپکتروسکوپی مطالعه کند بی شک کتاب اسپکتروسکوپی اینگل بهترین کتاب در این زمینه می­باشد. این کتاب در ۱۷ فصل ارایه می­شود. اسپکتروسکوپی با توجه به طول موج و فرکانسی از پرتو الکترومغناطیس که برای آنالیز استفاده می­شود و و حالت ماده در زمان آنالیز( اتمی یا مولکولی یا پلاسما) انواع مختلف اسپکتروسکوپی را خواهیم داشت. در شیمی تجزیه پیشرفته کارشناسی ارشد و دکتری تجزیه از این کتاب سوال های زیادی مطرح می شود.

دانلود اسپکتروسکوپی اینگل

Spectrochemical Analysis – Ingel & Crouch – (1998)

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت هشتم

دانلود قسمت نهم

دانلود قسمت دهم

دانلود قسمت یازدهم

دانلود قسمت دوازدهم

دانلود قسمت سیزدم

دانلود قسمت چهاردم

دانلود قسمت پانزدهم

دانلود قسمت شانزدهم

دانلود قسمت هفدهم

 

شیمی تجزیه الکتروشیمی

 

        از آنجا که الکتروشیمی یکی از مباحث پرکاربرد در شیمی تجزیه به خصوص شیمی تجزیه دستگاهی است؛ درک پایه و اساسی مفاهیم این بخش از دانش شیمی تجزیه ضروری به نظر می رسد. تعدد سوال در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری از مباحث این بخش همانند الکتروشیمی شاید گویای این مسئله باشد. الکتروشیمی در مقطع کارشناسی بیشتر از مباحث کتاب شیمی تجزیه عمومی اسکوگ ارایه می­شود. در مقطع ارشد و دکتری مباحث الکتروشیمی به صورت پایه ای از کتاب شیمی تجزیه الکتروشیمی بارد تدریس می­شود. این کتاب در ۱۸ فصل به تحلیل و بررسی مفاهیم و انواع مختلف روش­های الکتروشیمی همراه با کاربردهای مختلف آن می پردازد

دانلود الکتروشیمی تجزیه ای بارد

(Electrochemical methods. Fundamentals and applications – Bard A.J. & Faulkner L.R. – 2nd ed.(2000

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم